Kiddo'z logo
menu

privacyverklaring

...volgens de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens

Kiddo'z registreert en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening van kinderopvang. Zij gaat hierbij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar (potentiele) klanten (ouders en kinderen), waarbij gegevens van kinderen alleen worden verwerkt met toestemming van de ouder/verzorger. Hierbij voldoen wij aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met alle persoonsgegevens omgaan.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Kiddo'z registreert en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, zoals:

 • verwerken inschrijvingen
 • opmaak contracten
 • opstellen kind dossier voor de locatie
 • intakegesprekken voor plaatsing van het kind
 • aanwezigheidsregistratie
 • observatielijsten
 • financiële administratie
 • gebruik ouderportaal
 • verzenden nieuwsbrief aan klanten

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verwerken en ook door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Wij verwerken gegevens van u of uw kind voor het uitvoeren van de opvangovereenkomst en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw explicite toestemming verwerken. Wanneer u toestemming heeft verleend, dan kan deze toestemming op elk moment ingetrokken of gewijzigd worden (intrekken of wijziging van toestemming op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal ná toestemming, is niet van toepassing).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Wij verwerken de volgende gegevens van onze klanten (ouders en kinderen) in het kader van onze dienstverlening:

 • contact- en identificatiegegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonummer(s), emailadressen, geboortedatum en geslacht
 • BSN-nummers
 • rekeningnummers/financiële gegevens
 • gezondheidsgegevens kind
 • opvangdagen kind
 • opvanglocatie(s) kind
 • medicijnverklaring kind
 • verslag ouder gesprekken
 • verslaglegging meldcode
 • observaties kind
 • foto's

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Alleen diegene voor wie het, voor zover dat met oog op de uitoefening van de functie, noodzakelijk is.

Derde partijen

In bepaalde gevallen ontvangen wij of delen wij gegevens van en met derde partijen. Wanneer wij gegevens doorgeven zijn dit alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst of haar taken. De partijen waarmee wij werken kunnen wijzigen, maar zijn met name:

 • Belastingdienst; t.b.v. de Toeslag Kinderopvang
 • GGD, de gemeente, Bureau Jeugdzorg; in het kader van hun controlerende taak
 • het consultatiebureau; zij informeren ons bijvoorbeeld over een zogenoemde Voorschoolse Educatie indicatie (VE-indicatie)
 • andere kinderopvangorganisaties; indien een kind overkomt vanuit een andere kinderopvangorganisatie wordt er, met toestemming van de ouders, een overdracht gedaan vanuit de vorige opvangorganisatie
 • scholen; in het kader van de pedagogische ontwikkeling
 • externe beheerder van onze klantgegevensadministratie
 • incassobureau bij het uitblijven van betalingen

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:

 • een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van Toeslag Kinderopvang)
 • indien dat, gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden
 • op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt. In andere gevallen worden gegevens alleen verstrekt aan derden indien daarvoor toestemming is gegeven.

Beveiliging

Kiddo'z neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig verwerkt worden. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich mee brengen.

Voor alle medewerkers van Kiddo'z geldt dat zij zorgvuldig omgaan en een geheimhoudingsplicht hebben ten behoeve van (privacygevoelige) gegevens van klanten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstverlening c.q. arbeidscontract. Verder gelden onder andere de volgende interne maatregelen:

 • beveiliging van onze website en intranet
 • beveiliging van onze computers en tablets door middel van een wachtwoord
 • verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers/beheerders waarin de regels omtrent het beheren/verwerken van de persoonsgegevens vastgelegd zijn
 • gegevens op papier worden afgesloten opgeborgen

Bewaartermijn gegevens

Kiddo'z bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de gegevens op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk is. Wanneer gegevens langer worden bewaard, worden zij geanonimiseerd.

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken houdt in dat Kiddo'z direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek heeft.

Inzage, controle en wijziging van gegevens

Ouders hebben te allen tijde recht op inzage in de eigen persoonsgegevens of die van het kind. De gegevens kunnen ook op initiatief van de ouders gewijzigd of verwijderd worden.

Cookies

Kiddo'z maakt gebruik van cookies op haar website om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. De cookies die worden gehanteerd zijn:

Noodzakelijke cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren en kunnen niet uitgeschakeld worden. Vanuit de browser kunnen deze cookies geblokkeerd worden, maar dan kan het gebeuren dat sommige delen van de website niet meer werken. Deze cookies bevatten geen informatie die direct aan personen te koppelen zijn.

Analytische cookies gebruiken we om de website te blijven verbeteren. We kijken wat bezoekers op de website doen en kunnen hiermee achterhalen welke pagina's het populairst zijn en welke juist niet. Alle informatie die deze cookies verzamelen zijn geanonimiseerd.

Vragen en klachten

Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u dit laten weten door ons een e-mailbericht (info@bsokiddoz.nl) te sturen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.