Kiddo'z logo
menu

ontwikkeling

Elk kind wordt gevolgd, begeleid in zijn/haar ontwikkelingsfase, waarbij elk kind in eigen tempo zal ontwikkelen. Het is noodzaak om gegevens over de ontwikkeling van hun kind met de pedagogisch medewerker uit te wisselen. Hierdoor worden wederzijdse inzichten over de ontwikkeling en opvoeding vergroot. Regelmatig contact tussen de ouders en de medewerker is belangrijk naar onze mening.

Ieder kind heeft daarom een eigen mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die het kind regelmatig ziet.

verantwoordelijkheden van de mentor

Elke pedagogisch medewerker let op een aantal kinderen in het bijzonder. Zij is de mentor van deze kinderen. De mentor volgt hoe een kind zich ontwikkelt. De mentor zorgt ervoor dat speciale wensen rond de opvang bij alle pedagogisch medewerkers bekend zijn. Indien nodig regelt de mentor dat er afspraken gemaakt worden met betrekking tot de verzorging en/of begeleiding van het kind. Tevens bewaakt de mentor hiervan de voortgang.

Indien er bijzonderheden zijn, is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor bouwt een vertrouwensrelatie op met de ouders. De mentor observeert, wanneer nodig, het kind en brengt hierover verslag uit aan de ouders. Omdat de mentor de meeste informatie heeft over "haar" kinderen kan zij bij uitstek met ouders meedenken over opvoedkundige vragen.

taken van de mentor

De taken van de mento zijn:

  • welbevinden van het kind bewaken
  • gemaakte afspraken over het kind bewaken
  • bijhouden van het kinddossier
  • eerste aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken rondom het kind
  • een coördinerende rol bij (langdurig) medicijngebruik
  • controle kindkaart, medicijnbrief, bijzonderhedenlijst en observaties